Vedtægter

§ 1:            Foreningens navn:       Nordbyens Badminton Klub  (NBK)

                  Stiftet den:                 18. Maj 2000

                  Hjemsted:                  Slagelse Kommune

§ 2:            Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke

                  at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed

                  og trivsel.

§ 3:            Foreningen er tilsluttet diverse foreninger og derved 

                  undergivet disse foreningersvedtægter.

§ 4:            1.   Som aktive kan optages børn og voksne, når de

                        vedkender sig nærværende vedtægter.

2.       Som støttemedlemmer kan optages enhver.

3.       Bestyrelsen er bemyndiget til i særlige tilfælde at indrømme medlemmer kontingentfrihed eller moderation.

4.       Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på først kommende generalforsamling.

§ 5:            1.   Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en

                        formand, næstformand, samt kasserer og 3

                        bestyrelsesmedlemmer.

2.    Alle valg er 2-årige. Valgbar er ethvert medlem, som er fyldt 18 år.

3.    Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.

§ 6:            1.   Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet sendes på mail og betalingen sker via bankoverførsel. Kassereren har ansvaret for kontingentopkrævning, medlemslister

samt regnskab.

Kontingentet opkræves med en passende betalingsfrist, normalt ca. 3 uger.

Medlemmer der ikke har betalt, 4 uger efter sidste frist, vil blive udelukket af klubben indtil kontingentet er betalt.

§ 7:            1.   Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer

                        hæfter ikke personligt for de, for foreningen indgåede

                        forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med

                        den respektive formue.

2.   Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk

      forpligtigelse overfor foreningen ud over kontigentforpligtelsen.

3.    Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§8

1.   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts/april måned, og     indkaldes ved opslag/annoncering på spillesteder og hjemmeside med mindst 21 dages varsel.


2.   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før.


3.     Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance har stemmeret.

4.     På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen)

Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

5.     Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 9:            På den ordinære generalforsamling behandles følgende                     

                  Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       Fastsættelse af kontingent

6.       Valg af:  

             A: Bestyrelse

             B: Bestyrelsessuppleanter

             C: Revisorer (2)

7.       Eventuelt

§ 10:          Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet

                  af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst ¾ af

                  foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom,

                  med forslag til dagsorden.

                  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest

                  4 uger efter, at kravet er modtaget, og den skal varsles i

                  lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11:          Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12:          Vedtagelse i bestyrelsen kræver at over halvdelen af

                  bestyrelsen stemmer herfor.

§ 13:           1.   Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

                        Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved

                        næste bestyrelsesmøde.


2.   Beslutninger/aftaler, der er vedtaget/godkendt af bestyrelsen, og som kræver underskrift overfor 3. part, kan underskrives alene af formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

§ 14:          Foreningens regnskabsår går fra d. 1. januar til

                  31. december og senest 8 dage før ordinær

                  generalforsamling afgiver bestyrelsen driftsregnskab og

                  status til revisorerne.

§ 15:

1.   Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

2.   Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen skaldenne aflevere samtlige modtagne ejendele.

3.   Udover det i stk.2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Slagelse Kommune